Boekenmening

Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

19020

Getuigen uit de vroege kerk

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Willigen, Marten van

Kerkgeschiedenis

Sjoerd Veenman

21-02-2019

 

BESTEL

Recensie

De begintijd van het christendom houdt veel mensen niet of nauwelijks bezig en dat is jammer. Juist van de eerste volgelingen van Jezus Christus valt ook voor christenen in de 21e eeuw nog veel te leren. Zeker nu in ons land en in grote delen van Europa het christendom de samenleving niet langer domineert, omdat het het geloof van een minderheid is geworden, is het interessant en leerzaam om na te gaan hoe de gelovigen in de eerste eeuwen van onze jaartelling omgingen met hun minderheidspositie. Een tijd waarin ze werden geminacht, gemeden en soms zwaar vervolgd.

Van Willigen schetst portretten van elf historische personen, van wie er vier in het Nieuwe Testament voorkomen en zeven in de tijd daarna hebben geleefd. Over die Bijbelse personen zullen veel lezers vast behoorlijk wat weten. Weliswaar staan er in het boek ook zaken en gebeurtenissen beschreven die je niet terugvindt in de Heilige Schrift, maar de hoofdlijnen zullen bekend zijn. Het gaat om de apostelen Johannes, Petrus en Paulus en om de diaken Stefanus. Minder bekend, of zelfs niet bekend (tenminste bij mij) zijn de zeven anderen. Daaronder leerlingen van Johannes, zoals Ignatius van Antiochië en Polycarpus, maar ook de dichter Antonius. In de meeste gevallen gaat het over bisschoppen die een belangrijke taak hadden in de jonge gemeenten. Ze leidden die onder andere door het sturen van brieven, die in de samenkomsten werden voorgelezen.

Goed om meer over hen te weten te komen, al ontdek je op die manier ook dat het mensen waren van vlees en bloed, met fouten en gebreken. Dat neemt niet weg dat ze veel voor de uitbreiding van het christendom hebben betekend. Het boek bevat een aantal illustraties. Daarbij gaat het vooral om de overblijfselen van christelijke kerken uit de vroege tijd.

Opvallend is dat bijna al deze elf getuigen geen natuurlijke dood zijn gestorven. Sommigen werden onthoofd. Anderen verbrand of voor de wilde dieren gegooid. Dat offer was hen niet te groot. Het geloof in de opgestane Christus hield hen staande. Kenmerkend voor deze vroege christenen is ook hun dienende levenshouding. In een brief aan Polycarpus schrijft Ignatius van Antiochië: ‘Draag allen op handen zoals de Heer dat met u doet. Verdraag allen in liefde, zoals u nu al doet (....). Als u slechts houdt van de goede leerlingen, dan verdient u geen dank. Zoek ieder persoonlijk op. Minacht slaven en slavinnen niet.’ De christelijke liefde in de praktijk gebracht.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19019

Verbonden met de sterren

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Cosette, Connilyn

Bijbelse roman

Frea Kroese

19-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Kiya is een tiener als ze als slavin wordt verkocht door haar vader, die plotseling voor grote schulden komt te staan. Ze woont in Egypte in de tijd dat de nakomelingen van Jakob er wonen. De Hebreeërs worden behandeld als etnische minderheid in slavendienst van de Egyptische Farao. Kiya wordt door haar degradatie in de steek gelaten door de man met wie ze zou trouwen. Haar meesteres schept er om persoonlijke redenen genoegen in haar te vernederen waar ze maar kan. Terwijl Egypte wordt getroffen door de tien plagen probeert Kiya zich staande te houden en emotioneel te verwerken dat ze in deze situatie terecht is gekomen. Haar aandacht wordt ontegenzeggelijk naar de God van de Hebreeërs getrokken en dat dwingt haar tot handelen als haar broer gedood dreigt te worden doordat de tiende plaag zich aandient.

Kiya kiest ervoor om met de Hebreeërs uit Egypte te trekken en probeert haar vertrouwen op de voor haar vreemde God te stellen, maar ze twijfelt lang over Hem die haar land en volk zoveel schade heeft gedaan. Ze komen in de woestijn waar haar opnieuw veel beproevingen wachten... Keert ze terug naar Egypte of geeft ze haar leven en toekomst geheel over in de handen van Jahweh, de God van de Hebreeërs?

Cosette blijft in haar vertelling dicht bij de Bijbelse lijn. Ik begrijp alleen niet waarom ze het water van de Schelfzee laat bevriezen, terwijl dat niet in de Bijbel staat en ze laat de wolk die boven het volk was niet als een wolk boven het volk maar als een kolom. Misschien hebben we dat te wijten aan de Bijbelvertalers, die niet goed zijn omgegaan met de woorden zoals in Psalm 105 waarin staat dat God een wolk uitbreidde als een deken over hen heen en ’s nachts als een deken van vuur. Als je denkt aan de miljoenen mensen moet dat vuur dan toch als een soort lichtsluier boven elk van hen zijn geweest, want met een licht in de verte zie je ’s nachts niet waar je loopt. Toch krijg je door dit verhaal meer het gevoel hoe het geweest moet zijn voor de mensen die emigreerden uit Egypte. De ontmoeting met Mozes vond ik mooi om te lezen. Hoe zou het zijn als wij hem ooit mogen ontmoeten? Als je je realiseert wat een ongelooflijk iets het geweest is, waar hij leiding aan heeft moeten geven. Ik heb bewondering voor de auteur omdat ze zich zo weet in te leven in het leven van de hoofdpersoon en de geschiedenissen in de Bijbel.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19018

Het Israëlisme en de plaats van Christus

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Paas, Steven

Themaboek Israël en Christus

Cora van Dijk

15-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Meer dan tien auteurs (theologen) hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Zij hebben zich gebogen over de christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie. Hieruit kun je opmaken dat zij allen overtuigd zijn van de overheersende positie van Christus in heel de Bijbel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Vanuit deze basis willen zij hun kennis met ons delen. Het belangrijkste onderwerp daarbij vormt de positie van Israël, of anders gezegd, het Joodse volk. Hebben velen Israël niet losgemaakt van Christus? Of heeft God met dit volk een andere weg? In het voorwoord staat een belangrijke opmerking: De auteurs willen met dit boek niet ‘het laatste woord’ hebben, maar een waardevolle bijdrage leveren aan de theologische reflectie op Israël. Uitgangspunt is hierbij: ‘Voor het evangelie zijn alle volken gelijk.’

Het boek is moeilijk te beoordelen. Dit komt doordat er dertien auteurs aan het woord komen. Hun schrijfstijl varieert, maar ook hun visie op het onderwerp. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn schrijvers die liefdevol en begripvol overkomen naar anderen; helaas kom ik ook koppigheid en onbegrip tegen. Ik heb moeite met de stelligheid waarmee de visie van een man als bijvoorbeeld Calvijn voor waarheid wordt aangenomen. De Bijbel moet altijd de leidraad zijn en niet een kerkvader. Bij het lezen van dit boek heb ik dan ook de Bijbel erbij gehouden. En ik kan niet anders dan concluderen dat niet alles wat in het Oude Testament genoemd wordt, vervuld is in Jezus Christus.

Mooi is de uitleg van Christus en het beeld van de tempel. ‘Ik maak Mij een geestelijke tempel, op de kostbare Hoeksteen gebouwd,’ zegt een bekend opwekkingslied. Dit wordt door de auteurs van harte onderschreven. En als de tempel niet letterlijk genomen moet worden, waarom dan wel het land of Jeruzalem? Toch heb ik de indruk dat er te veel vergeestelijkt wordt. Soms worden we verrast met heel letterlijke vervullingen, denk bijvoorbeeld aan de ezel waarop Jezus door Jeruzalem gaat. Voordat dit werd vervuld, leek het wellicht ondenkbaar dat dit letterlijk bedoeld was. Ik ben er dan ook voorstander van om teksten die niet erg duidelijk zijn, te laten staan zoals ze geschreven zijn en er niet direct een interpretatie aan te hangen.

In het hoofdstuk van Chapman komen veel profetische teksten voorbij. Hij is vooral bezig om uit te leggen dat het niet op deze tijd kan duiden. Wat ik mis is de uitleg van wat er dan wel in het huidige Israël aan de hand is. Immers, je kunt niet ontkennen dat er dingen gaande zijn. Hoe leg je dit uit zonder de Bijbel ter hand te nemen? Heeft God dan geen deel aan wat er gaande is? Hierover wordt gezwegen. Er wordt alleen theoretisch uitgelegd dat het geen vervulling van profetie kan zijn. Wat doen we dan met een tekst van Paulus in Romeinen 11: ‘een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.’ Deze tekst en meerdere uit Romeinen 11 worden in dit hoofdstuk uitgelegd, waarbij de auteur Robertsen zover gaat dat hij stelt dat met ‘gans Israël’ alle gelovigen worden bedoeld. Dat is een interpretatie die ik echt niet kan onderschrijven. Er zou dan staan: ‘er is een verharding over de gelovigen gekomen, totdat de volheid van heidenen is binnengegaan en dan zullen de gelovigen behouden worden.’ Overigens wordt niet verteld wat met de volheid der heidenen wordt bedoeld. Ik heb hierbij de kanttekeningen van de Statenvertaling gebruikt, maar deze gaan evenals ik, uit van de idee dat met Israël het Joodse volk wordt bedoeld.

Joost van Meggelen gaat in op wat het betekende dat in Handelingen gevraagd wordt of Jezus in die tijd voor Israël het koningschap zou herstellen. Hij legt een connectie met de term ‘Koninkrijk van God’ of ‘Koninkrijk der hemelen’. Waar de volgelingen van Jezus nog heel aards denken, moeten wij ons richten op het feit dat het koningschap daar is, waar Jezus is. Dit wordt vooral heel duidelijk wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Helder en duidelijk uitgelegd.

D.A. Miller benadrukt dat hij in geen enkel opzicht wil stellen dat de kerk een vervanging is van Israël. In onze tijd horen we charismatische leiders dit vaak zeggen. Hierbij spreken ze van ‘de vervangingstheologie.’ Auteurs zoals de schrijvers van de essays in dit boek worden hier vaak van beschuldigd; alsof ze tweederangs christenen zijn, vanwege hun christocentrische visie. Deze auteurs geloven dat Jezus het Israël van God is. Gods beloften aan het fysieke Israël zijn vervuld in Hem. Daarmee is Gods belofte om het land aan Israël te geven, vervuld. Wat opvalt is dat Miller vaak woorden gebruikt als: ‘ik verwacht’ ‘ik hoop’ ‘ik ben ervan overtuigd’. Hij onderbouwt het niet duidelijk vanuit de Schrift.

Mijn waardering voor dit boek ligt in het feit dat het evangelie duidelijk is: Jezus Christus is de beloofde Messias. Daar ligt ook in het Oude Testament de nadruk op. De eerste christenen hadden het Nieuwe Testament nog niet en kwamen tot geloof door de wet en de profeten; denk bijvoorbeeld aan de kamerling. Daarom kan ik de auteurs als broeders in Christus zien. Maar het boek is niet volledig. Vooral wordt geprobeerd aan te tonen waarom de visie op Israël van veel christenen onjuist is. Wat ik mis is een uitleg van teksten die mijns inziens wel duidelijk op Israël slaan. Zoals het noemen van alle stammen in Openbaring en zo zijn er nog veel teksten. Ook mis ik de uitleg van de geschiedenis. Ik heb altijd geleerd om de actualiteit naast de Bijbel te houden. Als we dan de laatste 150 jaar van Israël bekijken, kunnen we niet ontkennen dat er iets gaande is. Immers, als christenen geloven we niet in toeval. Er is dus sprake van de hand van God. De vraag is dan of deze hand van God anders is dan bijvoorbeeld de laatste 150 jaar van China waar we ook veel zien veranderen. Gelukkig mogen we het over één ding eens zijn: het Evangelie van Jezus Christus gaat over de hele wereld, en eens zal Hij wederkomen.

Ik heb met het schrijven van deze recensie gewacht tot ik mijn eerste reis naar Israël had gemaakt. Ik wilde graag weten of dat invloed zou hebben op mijn denken over het Joodse volk en het land Israël. Ik was onder de indruk van alles wat ik heb gezien. Het gaf me inzicht in het Woord van God en de geschiedenis van volk en land. Maar het maakte me ook wat verdrietig. Er was weinig van Jezus Christus te zien. De kerken die er waren, heb ik vooral bezig gezien met buigen voor beelden, rituele handelingen, het kussen van voorwerpen en stenen, en dat is dan een christelijke kerk. We verbleven in een Joodse wijk in Jeruzalem. Ook daar veel uiterlijk vertoon van religie. Daarom nogmaals, hoewel mijn visie op het Joodse volk niet gelijk is aan die van de auteurs van dit boek, ik heb respect voor hen omdat zij Jezus Christus centraal zetten. Laten we met verwachting en hoop de terugkomst van onze Heiland afwachten en zien wat God nog voor profetieën in vervulling laat gaan.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19017

Natalia

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Veletzos, Roxanne

Roman

Diane Kooistra

13-02-2019

 

BESTEL

Recensie

In angst en wanhoop dragen wij dit kind over aan God, in de hoop en het vertrouwen dat Hij haar zal redden.

In januari 1941 vinden er in Roemenië verschrikkelijke pogroms plaats. Joodse mensen worden opgepakt en vermoord. Twee mensen nemen de moeilijkste beslissing ooit door hun dochter achter te laten en zelf verder te vluchten in de hoop dat iemand zich over hun peuter ontfermt. Natalia, zo heet het meisje komt in een weeshuis terecht en wordt geadopteerd door een rijk echtpaar.

Daar groeit ze beschermd op totdat ook de oorlog Roemenië bereikt. Bombardementen alom en de Duitsers doen verschrikkelijke dingen. Dan worden de Duitsers verjaagd en komen de Russen, die eigenlijk nog ergere dingen doen. Ze pakken hun spullen en vooral hun waardigheid af en zorgen dat er niemand aan de andere kant van het IJzeren Gordijn kan komen. De ouders van Natalia gaan er bijna aan onderdoor. Dan ontmoet ze voor de tweede keer een oude bekende die haar hart verovert en nog veel meer. En wederom zijn er twee mensen die de moeilijkste beslissing ooit nemen en niet voor zichzelf kiezen maar voor diegene die alles voor hen betekent.

Natalia is een oorlogsroman en een adoptieroman ineen. Ik was hevig ontroerd door de gebeurtenissen in Roemenië. Daar is hier weinig over bekend. Het is mooi en integer geschreven en een grote oorlog wordt klein gemaakt. Ik bedoel dat je echt kunt lezen wat de verhalen en gebeurtenissen die je in de geschiedenisboeken leest met de mensen uit dit verhaal hebben gedaan. Zij weten niet wat er op de bezetting van de Duitsers volgt en verwelkomen de Russen totdat ze zien wat die allemaal doen in naam van “de partij” Als Natalia later een brief vindt over haar biologische ouders, komt ze in een persoonlijke strijd terecht waar eigenlijk geen ruimte voor is want ze zit achter “het IJzeren Gordijn”. Ze kan geen kant op en dus geeft ze haar loyaliteitsconflict geen ruimte. Als ze ruimte wil geven aan de liefde blijkt die ook niet voor haar weggelegd te zijn.

En dan komt het moment dat alles verandert. Dan is er meer ruimte voor haar eigen gevoel en emoties. Die leken afgestompt door alles wat ze tijdens en na de oorlog doorstaan heeft en er is nu ademruimte.

Dan heb je het verhaal uit en volgt er nog een verhaal; het verhaal van de echte Natalia. De moeder van de auteur heeft een gedeeld verleden met de Natalia uit het boek. De gaten in het verhaal zijn ingevuld door de auteur en dat heeft ze op zo’n manier gedaan dat het een waargebeurd verhaal is geworden voor mij als lezer.

Wat een talent voor schrijven, goed uitgewerkte personages en de sfeer, zo beklemmend beschreven als de hoofdpersonen steeds achterom moeten kijken of de schuilkelders in moeten gaan. Het is alsof je er zelf bij bent geweest, Ik vond dit echt een van de beste boeken die over deze periode geschreven zijn. De foto’s achterin maken het verhaal meer dan compleet. Een kippenvelmoment. Hoeveel Natalia’s zijn er geweest? Dat is de vraag die blijft hangen.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19016

Vind ik leuk!

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Raaymakers, Anne

Facebookmarketing

Frea Kroese

11-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Dat marketing leuk kan zijn heb ik nooit geweten, maar sinds Facebook is marketing een stuk leuker geworden. Natuurlijk moet je dan wel op de hoogte zijn van de cultuur op de FB-omgeving, de gedragscodes, de mogelijkheden en onmogelijkheden, wat belangrijk is en wat niet.

Een van de eerste conclusies die Anne Raaymakers maakt over Facebookmarketing is dat het makkelijk is. Een kind kan de was doen! Gaandeweg ontdek ik dat er wel wat voorwaarden zijn om die was dan ook uiteindelijk gedaan te krijgen. Maar het voordeel van Facebook is dat het sociaal is en dat ben ik ook. Dus dat neemt al veel reserves weg. Ik ben wel al wat ouder, dus ik moet afrekenen met oude ideeën over hoe marketing werkt. Op Facebook gaat het er in eerste instantie sociaal aan toe. Je toont belangstelling voor de mensen in je steeds verder uitdijende netwerk en je ben toegankelijk en bereid om te geven. Tijd, aandacht en kennis.

Er is een grote kans dat je bedrijf groeit als je de aanbevelingen van deze schrijfster serieus neemt en dus aan de slag gaat met je Facebookpagina’s, zowel de persoonlijke als de zakelijke. Dus het eerste punt: bedrijven bestaan uit mensen en klanten zijn ook mensen, maakt de conclusie relevant. Ga verbinding aan door iets van jezelf te delen en te geven en geef dan het beste wat je hebt. Zo groeit het vertrouwen van mensen in je netwerk.

Anne lardeert haar uitgewerkte statements met voorbeelden en succesverhalen. Ze besteedt aandacht aan de naam die je kiest voor je bedrijfspagina en hoe je profiel eruit moet zien. Ze geeft tips hoe je het beste uit Facebook kunt halen door bijvoorbeeld een interessegroep aan te maken, of bij groepen aan te sluiten die in jouw doelgroep vallen en het uitnodigen van mensen om je pagina te liken. Ze besteedt een hoofdstuk aan hoe je je pagina voortdurend van inhoud kunt voorzien en hoe je je berichten plant.

Ze geeft 15 beste ideeën voor posts op je FB-pagina en vertelt over de beste manier van interactie, waarbij winacties ook worden bekeken en toegelicht. Hoe je de statistieken in je strategie kunt opnemen en gebruiken. Ook werkt ze uit hoe je het beste op Facebook adverteert.

Vind ik leuk! is vooral een werkboek, alleen lezen heeft geen zin. Je kunt er direct mee aan de slag en langzamerhand je slagkracht vergroten in door je behendigheid met FB marketing te groeien. Een goed boek. Het is duidelijk, compleet en niet moeilijk. Een kind kan de was doen (nu de discipline nog).

Inkijkexemplaar:

https://support.vanduurenmedia.nl/Downloads/9789089653574/Inkijkexemplaar.pdf

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19015

Eilandliefde

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Crispijn, Reina

Feelgood roman

Saskia Schouten

09-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Holly is onderwijzeres maar ze kan niet goed orde houden. Na een vervelend voorval besluit ze te solliciteren. Ondanks dat ze zich onzeker voelt en bang is dat ze niet wordt aangenomen, vindt ze een baan op het eiland Trellingerland als privé-onderwijzeres. De eigenaar en vrijheer van het eiland woont met zijn gezin in een kasteel. Hij gaat gebukt onder een liefdeloos huwelijk.

Holly voelt zich al gauw thuis op het eiland. Hetty van de herberg en Martha de kokkin van het kasteel waarschuwen haar voor kunstschilder Warner die een vrouwenverslinder is. Holly wil hem ontlopen maar dat lukt niet echt. Als ze hem op de veerboot treft, komt ze tot de ontdekking dat ze goed met hem kan praten en dat hij een luisterend oor heeft. Maar keer op keer ziet ze hem met verschillende vrouwen. En als ze dan ook nog door hem van de sokken wordt gereden, is voor haar de maat vol. Ze wil niets meer met hem te maken hebben. Maar of dat lukt?

Dit boek leest vlot maar er komen enkele onrealistische elementen in voor. Holly krijgt een klap in haar gezicht van de vader van een leerling. De school adviseert haar om geen aangifte te doen en zij gaat daarmee akkoord. Beetje vreemd, het is heel normaal dat van zoiets aangifte wordt gedaan. Dan het eiland. Dat is fictief en heeft een niet-Nederlands landschap van kliffen en rotsen. Toch hoort het bij Nederland. Als je een eiland verzint, moet het toch wel een Nederland landschap hebben, anders kun je het beter bij een ander land laten horen. Als Holly naar het psychiatrisch ziekenhuis in Ermelo moet, gaat ze vanaf station Ermelo met de bus. Onrealistisch, want het ziekenhuis is op loopafstand van het station.

Verder wordt er nogal eens van perspectief gewisseld binnen een alinea. Als je net verdiept bent in de gedachten van Holly, worden de gedachten van een andere persoon ineens beschreven. Als Holly en de man die op haar verliefd is, elkaar voor het eerst hebben gekust vraagt hij direct of ze bij hem blijft wonen en gaan ze met elkaar naar bed. Een snel afgeraffeld einde.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19014

De laatste 18 uur

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Kamp, Wilkin van de

Bijbelstudies over Jezus' lijden

Frea Kroese

07-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Door het schrijven van ‘Het wonder van het Kruis’ werd Wilkin van de Kamp op indringende wijze geconfronteerd met wat Jezus in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft doorstaan. Daarna heeft hij deze laatste dag van Jezus’ leven bestudeerd door het raadplegen van historici, medici, theologen en anderen die over deze uren hebben geschreven. Hij wilde niet alleen begrijpen waarom Jezus zo’n zware lijdensweg moest doorlopen, maar vooral dicht bij Jezus zijn in de moeilijkste uren van zijn leven. Naar aanleiding van die studie heeft hij een werkboek gemaakt, dat je zowel persoonlijk als met een groep kunt doornemen. De zeven wonderen van het kruis worden in zeven weken behandeld. Daarom is dit boek heel mooi te gebruiken in de tijd voor Goede Vrijdag. Elke week heeft een eigen thema en een eigen leidtekst. De zeven thema’s zijn: vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en wedergeboorte. Dit noemt Wilkin de zeven wonderen van het Kruis van Jezus.

Het werkboek is logisch en systematisch opgebouwd: de tekst van het thema, een dagtekst, een gebed, een Bijbelopdracht, een vraag, een getuigenis of persoonlijke reflectie, een leermoment en een invuloefening (om de stof kort samen te vatten). Bij het werkboek hoort ook een handleiding voor Bijbelstudiegroepen die ermee aan de slag gaan. Daar horen dan ook weer korte animatiefilmpjes bij als onderdeel van de gespreksavond. Die kun je op papier bestellen maar ook HIER downloaden.

De bijbehorende video’s zijn op internet te vinden: http://www.de7wonderen.nl/  en hier op YouTube.
In het werkboek is heel veel ruimte voor aantekeningen, impressies, reflecties en antwoorden. Het voelt fijn in je handen en ziet er heel verzorgd uit. Ik geef deze bijzondere Bijbelstudiemethode 4 sterren.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19013

De reiziger

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Boschwitz, Ulrich Alexander

Oorlogsroman

Diane Kooistra

04-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Het is 1938, de tijd dat de Jodenvervolging steeds grotere vormen aanneemt en wat bij de Joodse mensen in dit boek leeft is heel erg het gevoel van: “Ze zullen toch niet?” En dan gebeurt het meest onvoorstelbare; Otto raakt alles kwijt, ziet om zich heen de wreedheden van de Duitsers en komt erachter dat ze “het” wel doen.

Het verhaal komt wat langzaam op gang en dat gaf mij het idee dat ik een gesprek tussen twee mannen aan het afluisteren was. Je hebt geen idee wat er aan de hand is en komt zo ineens op hun pad. En dan sluipt het erin. De wereld staat op zijn kop, je beseft dat de personen in het boek geen idee hebben wat er gebeurt en dat heb jij wel. Angst overheerst en het gevoel van te laat actie te hebben ondernomen.

Ondanks de wat moeizame start is het een roman die je gelezen wilt hebben. Het verhaal rondom de auteur triggerde mij ook om dit boek op te pakken. Het is niet heel dik en leest na de eerste hoofdstukken beter weg omdat je niet anders kunt dan je inleven in de hoofdpersoon. Het is een eenzaam verhaal en je kunt je goed identificeren met Otto.

Over de auteur: Ulrich Alexander Boschwitz was een Duitse auteur. Hij schreef deze roman in 1938. Hij werd van Engeland naar Australië gedeporteerd en op de reis terug naar Engeland kwam hij om het leven toen hij in een onderzeeboot van Australië naar Engeland werd aangevallen. Het manuscript van deze roman lag jaren in een archief, werd in de jaren 40 in Amerika wel gepubliceerd, weer herontdekt en in 2018 in Duitsland gepubliceerd. Het heeft dus een hele reis gemaakt net als zijn auteur en zijn hoofdpersoon.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19012

Gids voor de laatste dagen

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Sonneveld, Reinier

Christelijk themaboek

Frea Kroese

02-02-2019

 

BESTEL

Recensie

Verrast. Dit boek heeft me verrast en verrijkt. Niet alleen om de grappige elementen erin, zoals het feit dat de hoofdstukken aftellen tot 0, zoals je aftelt tot het nieuwe jaar begint, of in dit geval de nieuwe aarde. Reinier Sonneveld verrast de lezer met zijn haarscherpe analyse van onze tijd en niet alleen onze tijd, maar ook hoe het al een geschiedenis lang werkt in de mensheid. Hij schrijft zo toegankelijk en tegelijkertijd zo raak, dat je het af en toe moet wegleggen om erover na te denken, om erop te kauwen, om je mening te laten bijschaven, om het door je heen te laten gaan met verwondering en opluchting. Maar ik kon het haast niet wegleggen. Ik heb het in een ademloze adem uitgelezen. Toen kwam ik aan het einde waar vragen per hoofdstuk voor discussiegroepen staan opgenomen en die dus uitnodigen om het nog een keer te lezen en dan samen met anderen en het opnieuw door je heen te laten gaan door erover te praten met elkaar en je weer te laten schaven en helpen. Want het helpt me na te denken als de schrijver uitlegt dat elke ontwikkeling in onze zelfbedachte veiligheid weer onveiligheid en misschien zelfs inleveren van vrijheid met zich meebrengt.

Wat me in het boek het meest trof was de parallel van Jezus’ toelatingsexamen in de woestijn met de conclusies die wij hieruit voor onszelf kunnen trekken. Zelfbeheersing, vrijheid van keus in liefde, en volkomen toewijding zijn de sleutels voor onze eigen leefstijl. Dit verhaal heeft me gescherpt wat betreft mijn eigen motivatie in mijn keuzes wat te denken en te doen. En dan dat zinnetje in hoofdstuk 1: “Meer hebben we niet”. Maar wat hij daarvoor uitlegt is alles. “Jezus ontsloot de mogelijkheid doordrenkt te raken met God”. Als je wilt weten hoe die mogelijkheid ook voor ons is, moet je het hele boekje lezen en natuurlijk de Bijbel. Reinier laat letterlijk zien dat er zo veel hoop is, dat alle deuren naar Gods Koninkrijk openstaan.

Wat me verrijkte was de uitleg hoe Jezus na Zijn opstanding bezig was om herstel te brengen. Tussen Thomas en Hemzelf, Petrus en Hemzelf, Zijn leerlingen onderling. Hij bracht herstel en verbinding. Ik heb altijd preken gehoord over de erkenning van Thomas en de opdracht voor Petrus, maar nooit gezien hoe Jezus de gebroken relaties met Hemzelf herstelt. Verloochening en ongeloof worden weggedaan en er vindt verzoening plaats.

Scherpzinnig, logisch, toegankelijk, appellerend, met humor en diepe ernst, uitnodigend om weer te lezen.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

19011

Laat mij niet gaan

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Wessels, Henry

Christelijke jongerenroman

Thea Zoeteman

29-01-2019

 

BESTEL

Recensie

Jan is een student van 22 jaar als hij op een dag Esther leert kennen. Hij wordt verliefd op haar, maar durft zich er niet aan over te geven omdat zij niet gelooft. Hij komt tot een gesprek met haar en leert haar alles over de Bijbel en het geloof in God.

Esther vindt het moeilijk omdat ze God niet kan zien of voelen. Ze krijgen een relatie, maar de verschillen in opvattingen worden steeds groter. Dat geeft steeds meer spanningen tussen die twee. Als Jans moeder de boodschap krijgt dat ze een hersentumor heeft en niet lang meer zal leven, stort zijn wereld in. Esther probeert hem in zijn verdriet en radeloosheid te steunen, maar kan hem niets geven als het over het geloof gaat. Jan krijgt steeds meer twijfels over zijn relatie met Esther en met zijn geloof in God. Hij begrijpt niet waarom God deze weg met hem gaat. Op haar sterfbed laat Jans moeder weten dat Esther haar zoon moet loslaten als ze niet in God wil geloven, om hem daarmee tegen zichzelf te beschermen. Hoe moet dit verder gaan?

Ik mis in het verhaal de bewogenheid van Jan om het zielsbehoud van Esther. Juist omdat hij zoveel van haar houdt en zo’n standvastig geloof heeft, vraag ik me af waar hij zijn vertrouwen dan op stelt? En ook wat hij met de beloften doet die er in de Bijbel staan? Jammer dat het verhaal op deze manier zo onbevredigd afloopt.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie: